تور آنتالیا

هتل درجه هتل خدمات
اتاق ۲ تخته اتاق ۱ تخته اتاق 3 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضيحات
LARA HADRIANUS
درجه هتل H.B
2870000 4040000 2870000 2990000 2490000 لارا

STD ROOM

SENSITIVE PREMIUM
درجه هتل U.ALL
2895000 3995000 2895000 2395000 1490000 بلک

STD ROOM

ADALYA ELITE LARA
درجه هتل U.ALL
3995000 5695000 3995000 2995000 1490000 لارا

STD ROOM

ORANGE COUNTY
درجه هتل U.ALL
2995000 4595000 2995000 2695000 1490000 کمر

STD ROOM

BELKON HOTEL
درجه هتل ALL
1695000 2595000 1695000 1895000 1490000 بلک

STD ROOM

KERVANSARAY LARA
درجه هتل U.ALL
3795000 4995000 3795000 2695000 1490000 لارا

STD ROOM

MERA PARK
درجه هتل B.B
1995000 2495000 1995000 1795000 1490000 سیتی

STD ROOM

ARMAS LABADA
درجه هتل ALL
2495000 3595000 2495000 2245000 1490000 کمر

STD ROOM

KARMIR
درجه هتل ALL
3395000 4495000 3395000 2395000 1490000 کمر

STD ROOM

CLUB HOTEL SERA
درجه هتل U.ALL
3795000 4795000 3795000 2695000 1490000 لارا

STD ROOM

SHERWOOD DREAMS
درجه هتل U.ALL
3895000 4995000 3895000 2695000 1490000 بلک

STD ROOM

GRAND PARK LARA
درجه هتل U.ALL
3995000 5345000 3995000 2245000 1490000 لارا

STD ROOM

FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل U.ALL
4295000 5995000 4295000 2995000 1490000 لارا

STD ROOM

MIRACLE RESORT
درجه هتل U.ALL
4595000 6195000 4595000 2995000 1490000 لارا

STD ROOM

SHERWOOD BREEZES
درجه هتل U.ALL
4895000 6595000 4895000 3095000 1490000 لارا

STD ROOM

BALA LARA
درجه هتل U.ALL
5295000 6995000 5295000 3395000 1490000 لارا

STD ROOM

GRANADA BELEK
درجه هتل U.ALL
5395000 7295000 5395000 3395000 1490000 بلک

STD ROOM

SPICE HOTEL
درجه هتل U.ALL
5895000 7995000 5895000 3595000 1490000 بلک

STD ROOM

TITANIC BEACH LARA
درجه هتل U.ALL
6095000 8195000 6095000 3695000 1490000 لارا

STD ROOM

TITANIC DELUXE
درجه هتل U.ALL
6095000 8195000 6095000 3695000 1490000 بلک

STD ROOM

DELPHIN BE GRAND
درجه هتل U.ALL
6095000 8195000 6095000 3695000 1490000 بلک

STD ROOM

ELA QUALITY
درجه هتل U.ALL
6395000 8695000 6395000 3795000 1490000 بلک

STD ROOM

DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل U.ALL
7295000 10195000 7295000 7395000 1495000 لارا

STD ROOM

LARA PALAC
درجه هتل B.B
1390000 1790000 1390000 1290000 1290000 کمر

STD ROOM

AGON HOTEL
درجه هتل B.B
1395000 1695000 1395000 1495000 1495000 کمر

STD ROOM

LARA HADRIANUS
درجه هتل درجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2870000
نرخ اتاق 1 تخته
4040000
نرخ اتاق 3 تخته
2870000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
2490000
توضیحات
STD ROOM
SENSITIVE PREMIUM
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
نرخ اتاق 3 تخته
2895000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
ADALYA ELITE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5695000
نرخ اتاق 3 تخته
3995000
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
ORANGE COUNTY
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
نرخ اتاق 3 تخته
2995000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
BELKON HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
2595000
نرخ اتاق 3 تخته
1695000
کودک با تخت
1895000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
KERVANSARAY LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
نرخ اتاق 3 تخته
3795000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
MERA PARK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2495000
نرخ اتاق 3 تخته
1995000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
ARMAS LABADA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
نرخ اتاق 3 تخته
2495000
کودک با تخت
2245000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
KARMIR
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
نرخ اتاق 3 تخته
3395000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
CLUB HOTEL SERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3795000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
نرخ اتاق 3 تخته
3795000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
SHERWOOD DREAMS
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
نرخ اتاق 3 تخته
3895000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
GRAND PARK LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3995000
نرخ اتاق 1 تخته
5345000
نرخ اتاق 3 تخته
3995000
کودک با تخت
2245000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5995000
نرخ اتاق 3 تخته
4295000
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
MIRACLE RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4595000
نرخ اتاق 1 تخته
6195000
نرخ اتاق 3 تخته
4595000
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
SHERWOOD BREEZES
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4895000
نرخ اتاق 1 تخته
6595000
نرخ اتاق 3 تخته
4895000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
BALA LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5295000
نرخ اتاق 1 تخته
6995000
نرخ اتاق 3 تخته
5295000
کودک با تخت
3395000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
GRANADA BELEK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5395000
نرخ اتاق 1 تخته
7295000
نرخ اتاق 3 تخته
5395000
کودک با تخت
3395000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
SPICE HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000
نرخ اتاق 1 تخته
7995000
نرخ اتاق 3 تخته
5895000
کودک با تخت
3595000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
TITANIC BEACH LARA
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6095000
نرخ اتاق 1 تخته
8195000
نرخ اتاق 3 تخته
6095000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
TITANIC DELUXE
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6095000
نرخ اتاق 1 تخته
8195000
نرخ اتاق 3 تخته
6095000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
DELPHIN BE GRAND
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6095000
نرخ اتاق 1 تخته
8195000
نرخ اتاق 3 تخته
6095000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
ELA QUALITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
6395000
نرخ اتاق 1 تخته
8695000
نرخ اتاق 3 تخته
6395000
کودک با تخت
3795000
کودک بدون تخت
1490000
توضیحات
STD ROOM
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
7295000
نرخ اتاق 1 تخته
10195000
نرخ اتاق 3 تخته
7295000
کودک با تخت
7395000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
STD ROOM
LARA PALAC
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1790000
نرخ اتاق 3 تخته
1390000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
1290000
توضیحات
STD ROOM
AGON HOTEL
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1395000
نرخ اتاق 1 تخته
1695000
نرخ اتاق 3 تخته
1395000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
STD ROOM
  • اطلاعات تور
  • تصاویر
  • تور مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

4 بهمن ماه

خدمات

صبحانه

نهار

شام

بیمه مسافرتی

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای تور

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

توضیحات تور

خدمات تور :

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل (خدمات طبق سرویس هتل)، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی تا سقف 10000 یورو

نکات ضروری:

1. نرخ کودک زیر دو سال 190/000 تومان می باشد .

2. مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج مسافر و تاریخ اعتبار آن بعهده آژانس همکار میباشد و آژانس بنیامین پرواز مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.

3.پرواز و هتل چارتر می باشد در صورت کنسلی سوخت کامل است .

شروع قیمت ها از

1395000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Iran Air