متوقف شدن عوارض خروج دستی

پرداخت عوارض خروج فقط به صورت الکترونیک امکان پذیر می باشد


پلیس گذرنامه و مهاجرت اعلام کرد:پرداخت عوارض خروج فقط به صورت الکترونیک امکان پذیر می باشد .

این اقدام درجهت رفاه وجلوگیری از ارائه فیش های جعلی و مشکلات به وجود آمده بین مسافر و پلیس می باشد.

@title