مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای روسیه

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای روسیه


گذرنامه با 7 ماه اعتبار ( ویزا به صورت الکترونیکی می باشد.)