مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای هندوستان

1. اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار به همراه امضاء مسافر ( حجم زیر 300KB و PDF )

2. اسکن عکس رنگی 5*5

3. کپی شناسنامه ( صفحه اول و صفحه ازدواج )

4. تکمیل فرم مشخصات فردی