مشخصات هتل های بوتیک

بوتیک هتل – Boutique Hotel


شاید در ذهن شما خاص بودن هتل در بزرگی و لوکس بودن آن می باشد اما دربعضی هتل ها برای متفاوت بودن به شما خدمات خاصی ارائه می گردد. که به این نوع بوتیک هتل گفته می شود.

سیاست این هتل ها در ایجاد یک محیط گرم و صمیمی در عین راحتی و آرامش می باشد.اندازه این هتل نه خیلی بزرگ مانند هتل های زنجیره ای بابیش از 200 اتاق ونه آنقدر کوچک مانند مسافر خانه با چند اتاق البته از ساختمان های قدیمی برای این هتل ها استفاده می شود.شرایط هر هتل وابسته به محیط محلی آن هتل می باشد. در بعضی از این هتل ها مسافر آزادی بیشتری برای ورود حیوانات اهلی دارند و یا شما می توانید یک تجربه خاص خوردن نوشیدنی ها و غذا های محلی را داشته باشید . بنیامین پرواز تجربه یک بوتیک هتل در ایران و سایر کشور ها را به شما توصیه می کند.


شاید در ذهن شما خاص بودن هتل در بزرگی و لوکس بودن آن می باشد اما دربعضی هتل ها برای متفاوت بودن به شما خدمات خاصی ارائه می گردد. که به این نوع بوتیک هتل گفته می شود.

سیاست این هتل ها در ایجاد یک محیط گرم و صمیمی در عین راحتی و آرامش می باشد.اندازه این هتل نه خیلی بزرگ مانند هتل های زنجیره ای بابیش از 200 اتاق ونه آنقدر کوچک مانند مسافر خانه با چند اتاق البته از ساختمان های قدیمی برای این هتل ها استفاده می شود.شرایط هر هتل وابسته به محیط محلی آن هتل می باشد. در بعضی از این هتل ها مسافر آزادی بیشتری برای ورود حیوانات اهلی دارند و یا شما می توانید یک تجربه خاص خوردن نوشیدنی ها و غذا های محلی را داشته باشید . بنیامین پرواز تجربه یک بوتیک هتل در ایران و سایر کشور ها را به شما توصیه می کند.

@title