چه در مورد جمعه سیاه می دانید ؟

جمعه سیاه روز عاشقان خرید و روز های طلایی فروش فروشگاه های بزرگ می باشد.


تاریخ دقیق آن 23 نوامبر هر سال یعنی روز جمعه بعد شکر گزاری می باشد ، البته در چند سال گذشته فروشگاه ها فروش خود را چند روز قبل از روز شکر گزاری شروع می کنند و این رویداد در فروشگاه های اکثر دنیا انجام می گیرد .

@title